Sắp xếp sản phẩm:
Module ESP8266 ESP-12E Ai-Thinker

Bán lẻ: 55,000₫

Module Bluetooth 4.2 chip nRF52810

Bán lẻ: 95,000₫

Module Bluetooth 4.2 chip nRF52832

Bán lẻ: 120,000₫

Module Bluetooth 4.2 chip nRF52840

Bán lẻ: 195,000₫

Module Wifi ESP8266MOD E103-W01

Bán lẻ: 72,000₫

ESP32-WROVER IPEX

Bán lẻ: 120,000₫

ESP32-WROVER PCB

Bán lẻ: 135,000₫

ESP32-WROVER-B PCB

Bán lẻ: 135,000₫

ESP32-WROVER-B IPEX

Bán lẻ: 135,000₫

ESP32-SOLO-1C

Bán lẻ: 160,000₫

ESP32-SOLO-1

Bán lẻ: 165,000₫

ESP32-WROOM-32UC

Bán lẻ: 170,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI