Sắp xếp sản phẩm:
Thạch anh 16Mhz HC-49S

Bán lẻ: 1,800 Đ

Thạch anh 4Mhz HC-49S

Bán lẻ: 1,800 Đ

Thạch anh 20Mhz HC-49S

Bán lẻ: 2,000 Đ

Thạch anh 7.2Mhz HC-49S

Bán lẻ: 1,800 Đ

Thạch anh 32.768 KHz 3x8mm

Bán lẻ: 1,400 Đ

25Mhz - 49S - DIP

Bán lẻ: 2,000 Đ

11.0592Mhz - 49S - DIP

Bán lẻ: 1,300 Đ

13.56Mhz - 49S - DIP

Bán lẻ: 2,000 Đ

8Mhz - 49S - DIP

Bán lẻ: 1,800 Đ

12Mhz - 49S - DIP

Bán lẻ: 1,500 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI