Sắp xếp sản phẩm:
UA741 SOP-8

Bán lẻ: 3,200 Đ

LM324DR SOP-14

Bán lẻ: 3,000 Đ

TL072CP DIP-8

Bán lẻ: 5,000 Đ

TL084CN

Bán lẻ: 2,800 Đ

LM2904

Bán lẻ: 3,000 Đ

JRC4558D DIP-8

Bán lẻ: 3,900 Đ

LM311P

Bán lẻ: 4,000 Đ

LMV358IDR

Bán lẻ: 3,500 Đ

TL081CP

Bán lẻ: 6,000 Đ

UA741CP

Bán lẻ: 8,000 Đ

LM741CN

Bán lẻ: 2,500 Đ

LM324N

Bán lẻ: 3,000 Đ

LM358D SOP-8

Bán lẻ: 2,800 Đ

LM358P DIP-8

Bán lẻ: 2,800 Đ

OP07CP

Bán lẻ: 7,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI