Sắp xếp sản phẩm:
ESP8285 QFN-32 1MB Flash

Bán lẻ: 55,000 Đ

ESP32-PICO-D4

Bán lẻ: 85,000 Đ

ESP32-S0WD

Bán lẻ: 120,000 Đ

ESP32-D2WD

Bán lẻ: 140,000 Đ

ESP32-D0WDQ6

Bán lẻ: 120,000 Đ

ESP32-D0WD QFN-48

Bán lẻ: 70,000 Đ

ESP8285H16 2MB Flash

Bán lẻ: 95,000 Đ

ESP8285H08

Bán lẻ: 85,000 Đ

ESP8285N08

Bán lẻ: 78,000 Đ

ESP8266EX

Bán lẻ: 48,000 Đ

CC2541F256RHAR

Bán lẻ: 80,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI