Wireless - IoT / WIFI / BLUETOOTH /

Chip

Sắp xếp sản phẩm:
ESP32-PICO-D4

Bán lẻ: 175,000 Đ

ESP32-S0WD

Bán lẻ: 120,000 Đ

ESP32-D2WD

Bán lẻ: 140,000 Đ

ESP32-D0WDQ6

Bán lẻ: 120,000 Đ

ESP32-D0WD

Bán lẻ: 120,000 Đ

ESP8285H16

Bán lẻ: 95,000 Đ

ESP8285H08

Bán lẻ: 85,000 Đ

ESP8285N08

Bán lẻ: 78,000 Đ

ESP8266EX

Bán lẻ: 51,400 Đ

CC2541F256RHAR

Bán lẻ: 80,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI