Tin tức
Sắp xếp sản phẩm:
TLSR8258F512ET48 QFN-48

Bán lẻ: 110,000₫

DA14585-00000AT2

Bán lẻ: 62,000₫

ESP8285 QFN-32 1MB Flash

Bán lẻ: 55,000₫

ESP32-S0WD

Bán lẻ: 120,000₫

ESP32-D2WD

Bán lẻ: 140,000₫

ESP32-D0WDQ5

Bán lẻ: 70,000₫

ESP32-D0WD-V3 QFN-48

Bán lẻ: 70,000₫

ESP8285H16 2MB Flash

Bán lẻ: 95,000₫

ESP8285H08

Bán lẻ: 85,000₫

ESP8285N08

Bán lẻ: 78,000₫

ESP8266EX

Bán lẻ: 48,000₫

CC2541F256RHAR

Bán lẻ: 80,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI