Sản phẩm phần cứng

Sắp xếp sản phẩm:
KIT PIC16F877A

Bán lẻ: 265,000 Đ

STM8S105K4T6 Mini Kit

Bán lẻ: 52,000 Đ

Kit STM32F030F4P6

Bán lẻ: 55,000 Đ

STM8S103F3P6 Mini Kit

Bán lẻ: 26,000 Đ

Arduino Mega2560 Pro

Bán lẻ: 175,000 Đ

Orange Pi Development Board 4G-IOT

Bán lẻ: 2,600,000 Đ

Orange Pi Interface Board

Bán lẻ: 170,000 Đ

ESP32-LyraT

Bán lẻ: 500,000 Đ

STM32F103C8T6 Mini Kit

Bán lẻ: 70,000 Đ

Board Orange Pi Zero NAS Expansion

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi PC 2

Bán lẻ: 650,000 Đ

Orange Pi Zero Plus2

Bán lẻ: 760,000 Đ

Orange Pi Plus 2E

Bán lẻ: 1,150,000 Đ

Orange Pi Lite 2

Bán lẻ: 800,000 Đ

Orange Pi RK3399

Bán lẻ: 3,200,000 Đ

Orange Pi R1

Bán lẻ: 460,000 Đ

Orange Pi I96

Bán lẻ: 330,000 Đ

Orange Pi 3G-IOT-B

Bán lẻ: 850,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI