Wireless - IoT /

WIFI / BLUETOOTH

Sắp xếp sản phẩm:
ESP32-MeshKit-Light

Bán lẻ: 640,000 Đ

ESP-FactoryTB1

Bán lẻ: 880,000 Đ

ESP-BAT32 (Evaluation Board)

Bán lẻ: 1,000,000 Đ

ESP-BAT8 (Evaluation Board)

Bán lẻ: 1,000,000 Đ

ESP32-Azure IoT Kit

Bán lẻ: 1,330,000 Đ

ESP32-LCDKit

Bán lẻ: 480,000 Đ

ESP32-MeshKit-Sense

Bán lẻ: 900,000 Đ

ESP32-Sense Kit

Bán lẻ: 1,500,000 Đ

ESP32-PICO-KIT

Bán lẻ: 360,000 Đ

ESP-WROVER-KIT-VB

Bán lẻ: 1,450,000 Đ

ESP32-Ethernet-Kit

Bán lẻ: 1,650,000 Đ

ESP-EYE

Bán lẻ: 950,000 Đ

ESP32-DevKitC

Bán lẻ: 400,000 Đ

ESP32-LyraT-Mini

Bán lẻ: 650,000 Đ

ESP32-LyraTD-DSPG

Bán lẻ: 1,700,000 Đ

ESP32-LyraTD-MSC

Bán lẻ: 1,650,000 Đ

ESP-LAUNCHER (ESP8266EX)

Bán lẻ: 1,050,000 Đ

ESP-PROG

Bán lẻ: 550,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI