Wireless - IoT /

WIFI / BLUETOOTH

Sắp xếp sản phẩm:
Module ESP8266 ESP-12E Ai-Thinker

Bán lẻ: 45,000 Đ

Cáp chuyển đổi IPEX sang SMA

Bán lẻ: 14,000 Đ

Module Bluetooth 4.2 chip nRF52810

Bán lẻ: 95,000 Đ

Module Bluetooth 4.2 chip nRF52832

Bán lẻ: 110,000 Đ

Module Bluetooth 4.2 chip nRF52840

Bán lẻ: 195,000 Đ

Module wifi ESP8266MOD E103-W01

Bán lẻ: 72,000 Đ

ESP8285 QFN-32 1MB Flash

Bán lẻ: 55,000 Đ

ESP32-MeshKit-Light

Bán lẻ: 640,000 Đ

ESP-FactoryTB1

Bán lẻ: 880,000 Đ

ESP-BAT32 (Evaluation Board)

Bán lẻ: 1,000,000 Đ

ESP-BAT8 (Evaluation Board)

Bán lẻ: 1,000,000 Đ

ESP32-Azure IoT Kit

Bán lẻ: 1,330,000 Đ

ESP32-LCDKit

Bán lẻ: 480,000 Đ

ESP32-MeshKit-Sense

Bán lẻ: 900,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI