Wireless - IoTWIFI / BLUETOOTH

Accessories

Sắp xếp sản phẩm:
Cáp chuyển đổi IPEX sang SMA

Bán lẻ: 13,000₫

ESP-FactoryTB1

Bán lẻ: 880,000₫

ESP-BAT32 (Evaluation Board)

Bán lẻ: 1,000,000₫

ESP-BAT8 (Evaluation Board)

Bán lẻ: 1,000,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI