Tin tức
Sắp xếp sản phẩm:
Arduino Pro Mini 3V 8Mhz ATMEGA328P

Bán lẻ: 111,000₫

Arduino Pro Mini 5V 16Mhz ATMEGA328P

Bán lẻ: 113,000₫

Arduino Pro Mini 5V 16Mhz V2

Bán lẻ: 165,000₫

W5100 Arduino Ethernet

Bán lẻ: 140,000₫

Arduino Nano 3.0 (kèm cáp USB)

Bán lẻ: 120,000₫

Arduino MEGA2560 R3

Bán lẻ: 300,000₫

Arduino UNO R3 ATmega328P + Cable

Bán lẻ: 158,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI