Sắp xếp sản phẩm:
Arduino Mega2560 Pro

Bán lẻ: 252,000₫

Arduino Pro Mini 5V 16Mhz

Bán lẻ: 48,000₫

W5100 Arduino Ethernet

Bán lẻ: 124,000₫

Arduino Nano 3.0 (kèm cáp USB)

Bán lẻ: 75,000₫

Arduino MEGA2560 R3

Bán lẻ: 300,000₫

Arduino UNO R3 ATmega328P + Cable

Bán lẻ: 160,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI