Tin tức
Sản phẩm phần cứngKit phát triển

Vi điều khiển

Sắp xếp sản phẩm:
PIC16F877A KIT PIC Development Board

Bán lẻ: 265,000₫

STM8S105K4T6 STM8S Dev board

Bán lẻ: 79,000₫

Kit STM32F030F4P6

Bán lẻ: 55,000₫

STM8S Dev Board STM8S103F3P6

Bán lẻ: 49,000₫

STM8L152 KIT với LCD

Bán lẻ: 330,000₫

STM8S DISCOVERY

Bán lẻ: 290,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI