Wireless - IoT

Sắp xếp sản phẩm:
DA14585-00000AT2

Bán lẻ: 50,000 Đ

CC2592RGVR

Bán lẻ: 15,000 Đ

CC2530F128RHAT

Bán lẻ: 50,000 Đ

Module ESP8266 ESP-12E Ai-Thinker

Bán lẻ: 45,000 Đ

Cáp chuyển đổi IPEX sang SMA

Bán lẻ: 14,000 Đ

Module GSM/GPRS A6C

Bán lẻ: 100,000 Đ

Module Zigbee CC2530 E18-MS1PA1-IPX

Bán lẻ: 140,000 Đ

Module Bluetooth 4.2 chip nRF52810

Bán lẻ: 95,000 Đ

Module Bluetooth 4.2 chip nRF52832

Bán lẻ: 110,000 Đ

Module Bluetooth 4.2 chip nRF52840

Bán lẻ: 195,000 Đ

Module Lora E22-400T30S

Bán lẻ: 350,000 Đ

Module wifi ESP8266MOD E103-W01

Bán lẻ: 72,000 Đ

Module Lora 433Mhz E22-400T22S

Bán lẻ: 210,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI