Wireless - IoT / WIFI / BLUETOOTH /

Development board

Sắp xếp sản phẩm:
ESP32-Azure IoT Kit

Bán lẻ: 1,330,000 Đ

ESP32-LCDKit

Bán lẻ: 480,000 Đ

ESP32-MeshKit-Sense

Bán lẻ: 900,000 Đ

ESP32-Sense Kit

Bán lẻ: 1,500,000 Đ

ESP32-PICO-KIT

Bán lẻ: 360,000 Đ

ESP-WROVER-KIT-VB

Bán lẻ: 1,450,000 Đ

ESP32-Ethernet-Kit

Bán lẻ: 1,650,000 Đ

ESP-EYE

Bán lẻ: 720,000 Đ

ESP32-DevKitC

Bán lẻ: 400,000 Đ

ESP32-LyraT-Mini

Bán lẻ: 650,000 Đ

ESP32-LyraTD-DSPG

Bán lẻ: 1,700,000 Đ

ESP32-LyraTD-MSC

Bán lẻ: 1,650,000 Đ

ESP-LAUNCHER (ESP8266EX)

Bán lẻ: 1,050,000 Đ

ESP-PROG

Bán lẻ: 550,000 Đ

ESP8266-DevKitC-02

Bán lẻ: 350,000 Đ

ESP32-LyraT

Bán lẻ: 570,000 Đ

Arduino Wifi ESP8266 Wemos D1 R2

Bán lẻ: 115,000 Đ

DA14585 Development Kit

Bán lẻ: 1,600,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI