Vi Điều Khiển /

Microchip - Atmel - STC

Sắp xếp sản phẩm:
PIC18F97J60 - I/PF

Bán lẻ: 133,300 Đ

PIC18F67J60 - I/PT

Bán lẻ: 85,700 Đ

PIC18F452-I/P

Bán lẻ: 90,600 Đ

AT89C51ED2 - UM

Bán lẻ: 85,000 Đ

ATtiny12-8SI

Bán lẻ: 12,000 Đ

ATmega8515 -16AI

Bán lẻ: 85,000 Đ

ATtiny2313-20SI

Bán lẻ: 30,000 Đ

ATtiny2313-20PI

Bán lẻ: 30,000 Đ

ATmega128-16AI

Bán lẻ: 70,000 Đ

ATmega16 -16AI

Bán lẻ: 45,000 Đ

AT89S52-24PU

Bán lẻ: 14,900 Đ

AT89S52-24AU TQFP44

Bán lẻ: 20,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI