Tụ 0805 - 20%

Sắp xếp sản phẩm:
Tụ 100nF (20%) 0805

Bán lẻ: 3,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI