Tụ 0603 - 1%

Sắp xếp sản phẩm:
Tụ 12pF 0603 (10c)

Bán lẻ: 1,900 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI