Sắp xếp sản phẩm:
E18-MS1PA2-IPX Module Zigbee CC2530

Bán lẻ: 156,000₫

E18-2G4Z27SI Module Zigbee CC2530

Bán lẻ: 281,000₫

E18-MS1PA2-PCB Module Zigbee CC2530

Bán lẻ: 155,000₫

E18-MS1-PCB Module Zigbee CC2530

Bán lẻ: 133,000₫

E18-MS1-IPX Module Zigbee CC2530

Bán lẻ: 133,000₫

E18-MS1PA1-IPX Module Zigbee CC2530

Bán lẻ: 155,000₫

Module Lora E22-400T30S

Bán lẻ: 350,000₫

Module Lora 433Mhz E22-400T22S

Bán lẻ: 210,000₫

Module Z-Wave ZM5304AU-CME3

Bán lẻ: 600,000₫

Module Z-Wave ZM5202AH-CME3R

Bán lẻ: 380,000₫

RHF76-052

Bán lẻ: 250,000₫

E18-MS1PA1-PCB Module Zigbee CC2530

Bán lẻ: 200,000₫

Module CC2630

Bán lẻ: 250,000₫

Module Zigbee CC2530 + RFX2401

Bán lẻ: 145,000₫

Module Zigbee CC2530 + CC2592

Bán lẻ: 115,000₫

Module Zigbee CC2530 - SZ1V5 Igbee

Bán lẻ: 130,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI