Wireless - IoT /

ZIGBEE / LORA / Z-Wave

Sắp xếp sản phẩm:
Module Zigbee CC2530 E18-MS1PA1-IPX

Bán lẻ: 140,000 Đ

Module Lora E22-400T30S

Bán lẻ: 350,000 Đ

Module Lora 433Mhz E22-400T22S

Bán lẻ: 210,000 Đ

Module Z-Wave ZM5304AU-CME3

Bán lẻ: 600,000 Đ

Module Z-Wave ZM5202AH-CME3R

Bán lẻ: 380,000 Đ

RHF76-052

Bán lẻ: 250,000 Đ

Module CC2630

Bán lẻ: 300,000 Đ

CC2531F256RHAT

Bán lẻ: 65,000 Đ

Module Zigbee CC2530 + RFX2401

Bán lẻ: 170,000 Đ

CC2530 + CC2592

Bán lẻ: 225,000 Đ

Module Zigbee CC2530

Bán lẻ: 130,000 Đ

CC2520

Bán lẻ: 57,000 Đ

CC2530F256RHAT

Bán lẻ: 60,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI