Wireless - IoT / RF / RFID / NFC /

Chip

Sắp xếp sản phẩm:
CC1200RHBT

Bán lẻ: 95,000 Đ

ESP8266EX

Bán lẻ: 51,400 Đ

MFRC531

Bán lẻ: 180,000 Đ

NRF24L01+

Bán lẻ: 15,800 Đ

TRF7970A

Bán lẻ: 119,000 Đ

CC1101

Bán lẻ: 25,000 Đ

MFRC522

Bán lẻ: 51,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI