Vi Điều Khiển

Sắp xếp sản phẩm:
XC9536XL-10PCG44C

Bán lẻ: 150,000₫

PIC16F690-I/SO

Bán lẻ: 28,000₫

ATtiny24A-SSU

Bán lẻ: 20,000₫

PIC18F4550-I/P

Bán lẻ: 135,000₫

AT89C52-24PI

Bán lẻ: 15,000₫

ATMEGA16-16PU

Bán lẻ: 52,000₫

PIC24FJ256GB108-I/PT

Bán lẻ: 120,000₫

XC3S500E-4VQG100C

Bán lẻ: 260,000₫

STM32F103RDT6

Bán lẻ: 85,000₫

ATMEGA8L-8AU

Bán lẻ: 35,000₫

CC2592RGVR

Bán lẻ: 20,000₫

CC2530F128RHAT

Bán lẻ: 50,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI