Vi Điều Khiển

Sắp xếp sản phẩm:
Bosch 30682

Bán lẻ: 65,000 Đ

MSP430FW427IPMR LQFP-64

Bán lẻ: 85,000 Đ

PIC16F1936-I/SS chính hãng

Bán lẻ: 23,000 Đ

ATMEGA1284P-AU chính hãng

Bán lẻ: 104,000 Đ

STM32F405RGT6

Bán lẻ: 99,000 Đ

Bosch 30333

Bán lẻ: 40,000 Đ

STM32L431CBT6 LQFP-48

Bán lẻ: 78,000 Đ

MSP430F427IPMR LQFP-64

Bán lẻ: 83,000 Đ

PIC18F26K20-I/ML

Bán lẻ: 62,000 Đ

ATMEGA128A-AU chính hãng

Bán lẻ: 75,000 Đ

STM32F103RCT6

Bán lẻ: 32,000 Đ

PIC16F72-I/SS chính hãng

Bán lẻ: 15,000 Đ

PIC16F886-I/SO

Bán lẻ: 29,000 Đ

W78E052DFG chính hãng

Bán lẻ: 18,000 Đ

PIC16F886-I/SP chính hãng

Bán lẻ: 39,000 Đ

STM32L432KCU6

Bán lẻ: 130,000 Đ

STM8S105C4T6 LQFP-48

Bán lẻ: 18,000 Đ

STM32F103CBT6 LQFP-48

Bán lẻ: 90,000 Đ

STM32F103VET7

Bán lẻ: 150,000 Đ

N76E003AT20

Bán lẻ: 5,800 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI