Sản phẩm phần cứng /

Programmer / Debugger

Sắp xếp sản phẩm:
XDS100 V3

Bán lẻ: 950,000 Đ

89S/AVR LC-01

Bán lẻ: 60,000 Đ

ST-LINK/V2-ST

Bán lẻ: 200,000 Đ

J-LINK V8

Bán lẻ: 220,000 Đ

CC-Debugger

Bán lẻ: 410,000 Đ

PICkit 3

Bán lẻ: 400,000 Đ

PICkit 2

Bán lẻ: 320,000 Đ

SmartRF04EB

Bán lẻ: 240,000 Đ

USB-ISP

Bán lẻ: 75,000 Đ

ST-LINK V2 MINI

Bán lẻ: 80,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI