Sản phẩm phần cứng /

Programmer / Debugger

Sắp xếp sản phẩm:
XDS100 V3 - JTAG

Bán lẻ: 950,000 Đ

89S/AVR LC-01

Bán lẻ: 60,000 Đ

ST-LINK/V2-ST

Bán lẻ: 200,000 Đ

J-LINK V8

Bán lẻ: 220,000 Đ

CC-Debugger

Bán lẻ: 410,000 Đ

PICkit 3

Bán lẻ: 400,000 Đ

Mạch nạp PICKIT2

Bán lẻ: 245,000 Đ

Mạch Nạp Zigbee SmartRF04EB

Bán lẻ: 140,000 Đ

USB to ISP

Bán lẻ: 75,000 Đ

Mạch nạp ST-LINK V2 Mini

Bán lẻ: 70,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI