Sắp xếp sản phẩm:
ESP32-LyraT

Bán lẻ: 500,000₫

STM32F103C8T6 Mini Kit

Bán lẻ: 200,000₫

CC3200-LAUNCHXL

Bán lẻ: 825,000₫

STM32F429I-DISCOVERY

Bán lẻ: 980,000₫

STM32F030 MINI KIT

Bán lẻ: 50,000₫

STM32F746G Discovery

Bán lẻ: 1,900,000₫

EPB407 BOARD

Bán lẻ: 1,100,000₫

STM32F103 DEV KIT

Bán lẻ: 230,000₫

STM32F105 MINI KIT

Bán lẻ: 300,000₫

STM32F4DISCOVERY

Bán lẻ: 635,000₫

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI