Sắp xếp sản phẩm:
ESP32-LyraT

Bán lẻ: 500,000 Đ

STM32F103C8T6 Mini Kit

Bán lẻ: 70,000 Đ

CC3200-LAUNCHXL

Bán lẻ: 825,000 Đ

STM32F429I-DISCOVERY

Bán lẻ: 980,000 Đ

STM32F030 MINI KIT

Bán lẻ: 50,000 Đ

STM32F407 MINI KIT

Bán lẻ: 320,000 Đ

STM32F746G Discovery

Bán lẻ: 1,900,000 Đ

EPB407 BOARD

Bán lẻ: 1,100,000 Đ

STM32F103 DEV KIT

Bán lẻ: 230,000 Đ

STM32F105 MINI KIT

Bán lẻ: 300,000 Đ

STM32F4DISCOVERY

Bán lẻ: 635,000 Đ

STM32F1 - cBUS

Bán lẻ: 350,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI