Sắp xếp sản phẩm:
Arduino Pro Mini 5V 16Mhz

Bán lẻ: 48,000 Đ

Arduino Ethernet W5100

Bán lẻ: 120,000 Đ

Arduino Nano 3.0 (kèm cáp USB)

Bán lẻ: 75,000 Đ

Arduino MEGA2560 R3

Bán lẻ: 300,000 Đ

Arduino UNO R3

Bán lẻ: 110,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI