Sản phẩm phần cứng /

Development Board

Sắp xếp sản phẩm:
ESP32-LyraT

Bán lẻ: 570,000 Đ

STM32F103C8T6 Mini Kit

Bán lẻ: 58,000 Đ

STM8L152 NANO KIT

Bán lẻ: 210,000 Đ

Arduino Pro Mini 5V 16Mhz

Bán lẻ: 48,000 Đ

CC3200-LAUNCHXL

Bán lẻ: 825,000 Đ

STM32F429I-DISCOVERY

Bán lẻ: 925,000 Đ

STM32F103VET6 FULL KIT

Bán lẻ: 850,000 Đ

STM32F030 MINI KIT

Bán lẻ: 50,000 Đ

STM32F407 MINI KIT

Bán lẻ: 320,000 Đ

STM32F7 Discovery

Bán lẻ: 1,900,000 Đ

Arduino Ethernet W5100

Bán lẻ: 120,000 Đ

PIC18-ETH

Bán lẻ: 390,000 Đ

Arduino Nano 3.0 (kèm cáp USB)

Bán lẻ: 75,000 Đ

Arduino MEGA2560 R3

Bán lẻ: 300,000 Đ

Arduino UNO R3

Bán lẻ: 110,000 Đ

EPB407 BOARD

Bán lẻ: 1,100,000 Đ

STM32F103 DEV KIT

Bán lẻ: 230,000 Đ

STM32F105 MINI KIT

Bán lẻ: 300,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI