Sắp xếp sản phẩm:
Nút nhấn 6x6x8mm ngang

Bán lẻ: 600 Đ

Nút nhấn 6x6x9mm ngang

Bán lẻ: 600 Đ

Nút nhấn 12x12x8mm DIP 4P

Bán lẻ: 700 Đ

Nút nhấn 6x6x16mm DIP 4P

Bán lẻ: 600 Đ

Nút nhấn 12x12x7mm DIP 4P

Bán lẻ: 700 Đ

Nút nhấn 6x6x5mm ngang

Bán lẻ: 480 Đ

Nút nhấn 6x6x4.3mm ngang

Bán lẻ: 450 Đ

Nút nhấn 12x12x12mm DIP 4P

Bán lẻ: 1,400 Đ

Nút nhấn 12x12x10mm DIP 4P

Bán lẻ: 900 Đ

4 bit - SMD

Bán lẻ: 4,300 Đ

6 bit - SMD

Bán lẻ: 6,000 Đ

2 bit - SMD

Bán lẻ: 4,000 Đ

1 bit - SMD

Bán lẻ: 5,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI