Module - Cảm Biến / Accessories /

Realtime Clock

Sắp xếp sản phẩm:
SD2200API-G

Bán lẻ: 180,000 Đ

Module RTC DS3231

Bán lẻ: 31,000 Đ

Module DS1302

Bán lẻ: 32,000 Đ

DS3231 + AT24C32

Bán lẻ: 35,000 Đ

DS1307 + AT24C32

Bán lẻ: 25,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI