Module - Cảm Biến / Accessories /

Interface Converter

Sắp xếp sản phẩm:
DP83848 Ethernet Board

Bán lẻ: 270,000 Đ

PCI-E Serial Card PCIe

Bán lẻ: 3,000,000 Đ

Ethernet LAN8720

Bán lẻ: 140,000 Đ

Ethernet-DP83848

Bán lẻ: 180,000 Đ

Dây chuyển đổi USB/UART

Bán lẻ: 30,000 Đ

SPI/ETHERNET-ENC28J60

Bán lẻ: 80,000 Đ

USB/RS485

Bán lẻ: 45,000 Đ

USB to TTL CH340G

Bán lẻ: 16,000 Đ

USB2UART-PL2303

Bán lẻ: 50,000 Đ

Khách hàng của chúng tôi

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI